Algemene Voorwaarden

Uw privacy is belangrijk voor Tadema nv.
Via ons privacy beleid willen wij je dan ook verder informeren over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en wat je rechten zijn.
Persoonsgegevens zijn in dit geval gegevens die aan jou als particulier gekoppeld zijn, bijvoorbeeld jouw naam en contactgegevens.


Een overzicht waarom wij jouw gegevens verwerken:

Om je online bestellingen correct te kunnen afhandelen
Om met jou in contact te kunnen komen en al je vragen te kunnen beantwoorden
Om je op de hoogte te houden van alle promoties en nieuws via online- en offline media
Om een gebruikersaccount aan te maken op onze webshop
Om leuke attenties te voorzien op jouw verjaardag
Om te voldoen aan de nationale wetgeving (bvb boekhouding, etc..)

Wil je meer informatie over hoe dit allemaal in zijn werk gaat?
Hieronder kan je meer gedetailleerde informatie vinden over hoe, waarom en hoelang wij jouw persoonsgegevens verwerken.


Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens?

Tadema nv, Ninoofsesteenweg 661, 1500 Halle is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Bij afhandeling van je betaling op de webshop is onze betalingsprovider Europabank nv , onafhankelijk van ons, verantwoordelijk voor de verdere verwerking van je persoonsgegevens.
Wil je contact opnemen met ons voor meer informatie over hoe we jouw persoongegevens verwerken, neem dan contact op via het contactformulier op onze webshop of bel ons via het nummer +32 (0)2 361 10 20.


Van wie verzamelen wij uw persoongegevens?

Wij verwerken de persoonsgegevens die u met ons hebt willen delen bij het aanmaken van een klantenaccount.


Wie kan toegang krijgen tot uw persoongegevens?

Jouw persoonsgegevens worden hoofdzakelijk verwerkt door Tadema nv.
Wij zullen uw persoonsgegevens delen met ICT-leveranciers die als processors de persoonsgegevens namens ons verwerken om ons met ICT-diensten te assisteren. Als u meer gedetailleerde informatie wilt over met wie wij uw persoonsgegevens delen, neemt u dan gerust contact met ons op.
Om relevante producten te marketen en onze website zo relevant mogelijk te maken, delen wij uw persoonsgegevens met degenen die ons een dienst aanbieden om ons met de marketing te helpen, waaronder bijvoorbeeld Google en Facebook.


Dragen wij uw persoonsgegevens over tot buiten de EU/EER?

Tadema nv verwerkt uw persoonsgegevens volledig binnen de EU/EER. Jouw persoonsgegevens worden nooit buiten de EU gebruikt en zijn dus veilig.


Jouw keuzes en rechten

Volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming hebt u diverse rechten om invloed te kunnen uitoefenen op de verwerking van uw persoonsgegevens.

Recht om toestemming te herroepen en bezwaar te maken tegen verwerking
U hebt het recht om, geheel of gedeeltelijk, een verleende toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te herroepen. Uw herroeping geldt vanaf het moment van herroeping. U hebt het recht bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens. U hebt altijd het recht om bezwaar te maken tegen onze marketingactiviteiten, zoals in de vorm van nieuwsbrieven. In sommige andere gevallen bestaat het recht op bezwaar niet (bijvoorbeeld omdat wij uw persoonsgegevens moeten opslaan). U hebt het recht om bezwaar te maken wanneer de verwerking is gebaseerd op een afweging van legitieme belangen. Als we dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen laten zien die zwaarder wegen dan uw belangen en fundamentele rechten of als het doel is het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, hebt u nooit het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking.

Recht op toegang
U hebt het recht om bevestiging te krijgen van het al dan niet verwerken van persoonsgegevens die u betreffen. U kunt toegang krijgen tot de persoonsgegevens en een kopie verkrijgen van de door ons verwerkte persoonsgegevens.

Recht op rectificatie
U hebt het recht om alle onnauwkeurige persoonsgegevens met betrekking tot u te corrigeren en ons te vragen onvolledige persoonsgegevens aan te vullen.

Recht op wissen ("het recht om te worden vergeten") en beperking van de verwerking
Onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht om het wissen van uw persoonsgegevens te verlangen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt, of wanneer u uw toestemming herroept waarop de verwerking is gebaseerd en waar er geen andere rechtsgrond voor voortzetting van de verwerking bestaat.
U hebt ook het recht om te verlangen dat Tadema nv de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens door u wordt betwist of wanneer de verwerking onwettig is en u zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en in plaats daarvan een beperkt gebruik verlangt.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
U hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. U kunt dit in het bijzonder doen in de EU/EER-lidstaat van uw gebruikelijke verblijfplaats, werkplek of van een vermeende inbreuk op de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Recht op gegevensportabiliteit
U hebt het recht om ons te vragen bepaalde persoonsgegevens die wij over u hebben, over te dragen aan een ander bedrijf. Dit recht is van toepassing op persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar en interoperabel formaat, indien: De verwerking is gebaseerd op toestemming of een overeenkomst; en De verwerking plaatsvindt met geautomatiseerde middelen. Bij de uitoefening van uw recht op gegevensportabiliteit hebt u het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van Tadema nv naar een andere controller te laten verzenden, indien dit technisch haalbaar is.


Hoe en waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden hoofdzakelijk gebruikt om bestellingen via de webshop correct te kunnen afhandelen. Wij verwerken dan de persoonsgegevens die je aan ons doorgaf bij aanmaak van een klantenaccount.
Deze persoonsgegevens bestaan uit: jouw naam, adres, telefoon of gsm nummer, emailadres, geboortedatum, bestelinformatie, betalingsmethode, IP adres, tijd/datum, gebruikersnaam en cookies.


Cookies

Tadema nv gebruikt cookies om de website aan u als bezoeker aan te passen en te verbeteren. Voorbeelden van functies die door cookies worden beïnvloed, zijn verwerking van aankopen, inloggen op 'mijn pagina's' en het winkelwagentje. Cookies helpen ook om bepaalde informatie op te slaan die reclame en promoties aanpast zodat u als bezoeker een meer relevante ervaring krijgt.
Permanente cookies worden bijvoorbeeld gebruikt voor het opslaan van persoonlijke instellingen die zijn gemaakt, zodat u dat niet elke keer dat u onze website bezoekt opnieuw hoeft te doen. Sessiecookies worden gebruikt om statistieken bij te houden over het gebruik van de website.
Door de website van Tadema nv te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Let op dat als u ervoor te kiest om cookies niet te accepteren, u geen aankopen bij Tadema nv kunt doen. Ook andere functionaliteit op de website kan worden beperkt.Wanneer u niet accepteert dat cookies worden gebruikt, kunt u dit uitschakelen in de beveiligingsinstellingen van uw browser.Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van Tadema n.v.

Contactgegevens:
Adres maatschappelijk zetel: Ninoofsesteenweg 661 – 1500 Halle    
Telefoon: 02/361.10.20
E-mail: info@thermentadema.be
Ondernemingsnummer: BTW BE 0456.030.652

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koop-verkoopovereenkomst door een bezoeker van deze website, hierna “klant” genoemd, afgesloten met Tadema nv, Ninoofsesteenweg 661, 1500 Halle, BTW BE 0456.030.652. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn. Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.


Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Tadema nv of rechthoudende derden.


Aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Tadema nv levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Tadema nv de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Tadema nv kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Tadema nv geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
Tadema nv kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Tadema nv verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.


Overeenkomst

Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het elektronisch doorsturen van de bestelling door het klikken op de hyperlink “Plaats jouw bestelling”. Bij elke elektronische bestelling van producten of diensten verklaart de klant uitdrukkelijk akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden door het aanvinken van de checkbox “Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga hiermee akkoord”. Een elektronische bestelling zonder deze akkoordverklaring is, behoudens bedrog, technisch onmogelijk zodat deze voorwaarden steeds bindend zijn in hoofde van de klant.

De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten en/of diensten.


Betaling


Betalingen via de webshop gebeuren steeds elektronisch via bankkaart of kredietkaart. Deze transacties worden uitgevoerd en beveiligd door Europabank.

 
Uitvoering, reservatie en geldigheid


Na betaling via bankkaart of kredietkaart wordt een elektronische voucher aangemaakt en toegevoegd aan de account van de klant. Tevens wordt bij elke bestelling een email verstuurd naar het opgegeven adres bij bestelling met daarin een overzicht en de details van de bestelling. Indien door enige interne of externe omstandigheden, zoals bvb mail in spambox, onderhoudswerken van ISP, etc.. , deze email de klant niet bereikt, kan deze steeds zijn bestelling online consulteren via zijn account op de webshop. In geen enkel geval geeft vorig voorkomend geval geen recht op schadevergoeding.

Voor alle verzorgingen, behandelingen en arrangementen is reservatie steeds verplicht. De klant kan telefonisch of elektronisch, in samenspraak met de administratie van Tadema nv, een datum en indien nodig uur vastleggen voor de uitvoering van de overeenkomst. Als beveiliging dient de klant de cijfers van zijn elektronische voucher door te geven bij het maken van de afspraak.

De elektronische voucher is 60 dagen geldig vanaf de datum van aankoop, en wordt gevalideerd bij aankomst op de dag van de vastgelegde afspraak. De volledige of gedeeltelijke inhoud van deze elektronische voucher kan niet worden opgesplitst of op een andere dag gebruikt worden dan op de dag van de afspraak.

Reservatieaanvragen gedaan na het verstrijken van de geldigheidsdatum van de elektronische voucher kunnen niet doorgevoerd worden en geven in geen geval recht op terugbetaling.


Prijs

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Tadema nv niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.


Herroepingsrecht

Een bestelling wordt definitief geacht zodra de klant op “Plaats jouw bestelling” heeft geklikt.

De  klant heeft het recht af te zien van de bestelling, zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag van aankoop.

Iedere aanvraag tot herroeping van de bestelling moet schriftelijk gericht worden tot:

Tadema nv
Ninoofsesteenweg 661, 1500 Halle
info@thermentadema.be
02/361.10.20

De klant heeft eveneens de mogelijkheid om zijn aankoop te herroepen en hiervoor gebruik te maken van het Europese modelformulier. Dit formulier kan de klant consulteren via deze link.

Indien de koper op geldige wijze schriftelijk gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht binnen de 14 kalenderdagen, wordt hem het bedrag van de bestelling binnen de dertig dagen zonder kosten terugbetaald op voorwaarde dat de klant de elektronische voucher niet heeft gebruikt, en dus gevalideerd, bij de Tadema nv. Elke aanvraag tot terugbetaling gaat gepaard met een verbintenis vanwege de klant om definitief en onherroepelijk af te zien van het gebruik van elektronische voucher.

De klant zal ten laatste dertig dagen na de dag waarop hij zijn herroepingsrecht heeft uitgeoefend het bedrag dat hij voor de aankoop heeft overgemaakt, terugbetaald krijgen op de bankrekening die gekoppeld is aan de voor de betaling gebruikte kaart.


Uitsluiting van het herroepingsrecht


Overeenkomstig artikel 47 § 4 van de Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, beschikt de klant in de volgende gevallen niet over het recht om af te zien van de aankoop:

- levering van diensten of goederen waarvan de uitvoering met instemming van de koper, die de Coupon aan de Partner overhandigde vóór het einde van de herroepingstermijn van 14 kalenderdagen, begonnen is;

- levering van goederen die volgens de specificaties van de koper zijn vervaardigd of die een persoonlijk karakter hebben, zoals met name en bijvoorbeeld op maat gemaakte kleding, of goederen die door hun aard snel bederven of verouderen;

- levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur die door de koper zijn geopend;

- levering van dagbladen, tijdschriften en magazines;

- levering van diensten voor weddenschappen en loterijen;

- levering, op de woon- of verblijfplaats of de werkplek van de koper, van levensmiddelen of dranken of van andere goederen voor courant huishoudelijk gebruik.


Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Tadema nv, schriftelijk of elektronische, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.


Ontbindende voorwaarde

De ontbinding van de bestelling zal eenvoudig via e-mail geschieden, nadat een ingebrekestelling gedurende 7 werkdagen vanaf de dag van de verzending door Tadema nv onbeantwoord is gebleven, en zal van rechtswege en zonder gerechtelijke beslissing verworven zijn indien de klant het bedrag van zijn bestelling niet betaalt.


Geschillenregeling, Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.